Arbeidsfunctionerings onderzoek

Wanneer een onderzoek laten doen?

Een onderzoek kan u helpen in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • als uw medewerker (langdurig-en of regelmatig) afwezig is en aangeeft het eigen werk niet meer

       te kunnen doen

 • als het u niet duidelijk is of uw medewerker in de toekomst het werk kan blijven doen
  • als het niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker zijn
  • als de re-integratie, na ziekte, moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
  • als het (eind)doel van de re-integratie is onduidelijk is

Doel van het onderzoek

Het onderzoek is erop gericht de werknemer en de werkgever verder te helpen. Als duidelijk is wat de medewerker aankan en wat verwacht mag worden, worden oplossingen geformuleerd. De consulent adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, een eventuele outplacement en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Stappen in het onderzoek

Ieder onderzoek is uniek, maar in grote lijnen worden de volgende stappen gezet:

 • inventarisatie, gericht op formuleren van vraagstelling
 • gesprek met de werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, verloop, functioneren van de medewerker, feiten en indrukken, visie op mogelijkheden en                        oplossingen
 • gesprek met de werknemer over zijn functie, de knelpunten, wat is er tot op heden                   gebeurd, werk en opleiding, visie van de werknemer op mogelijkheden en oplossingen
 • bedrijfsonderzoek; inventarisatie van mogelijkheden binnen de eigen organisatie
 • inventarisatie van mogelijkheden buiten de eigen organisatie
 • analyse en rapport; terugkoppeling naar betrokkenen en maken van afspraken voor het vervolg
 • indien nodig overleg met UWV, arbodienst en voorlichting over premies en subsidies.

Rol van de consulent

De consulent brengt de beginsituatie in kaart en heeft de rol als adviseur. Hij let daarbij op de belasting (wat moet een medewerker kunnen), de belastbaarheid (wat kan de medewerker) en de wet- en regelgeving (bijv. Wet Verbetering Poortwachter en sociale wetgeving). In het vervolgtraject bijvoorbeeld in het starten van een outplacement, coaching of externe werkervaringsplaats, vervult de consulent desgewenst de rol van regisseur.

Meer weten over het onderzoek?

Voor informatie kunt u contact opnemen met de, telefoon 06-, of mail naar info@opus-vitae,nl

Open chat
1
Hallo, Heeft u een dringende vraag? Stel die dan snel via WhatsApp! Wij helpen u graag
Powered by