Algemene voorwaarden Opus Vitae

Artikel 1 Begripsomschrijving

 1. Handelsnaam: de onderneming staat bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder KvK nummer 70641714 in het Handelsregister ingeschreven onder de handelsnamen: Opus Vitae.
 2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent;
 3. Opdrachtnemer: Opus Vitae of aan haar gelieerde onderneming die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 4. Overeenkomst: het samenstel van afspraken dat opdracht en opdrachtnemer hebben gemaakt in het kader van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren goederen en/of diensten, bestaande uit deze algemene voorwaarden tezamen met de door opdrachtgever retour gezonden ondertekende offerte of, indien en voor zover door opdrachtnemer geen afzonderlijke offerte is uitgebracht, deze algemene voorwaarden tezamen met de door opdrachtnemer opgestelde en aan opdrachtgever toegezonden en ondertekend retour gezonden; opdrachtbevestiging: de door opdrachtnemer opgemaakte schriftelijke vastlegging van de door opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte (feitelijke) afspraken betreffende de door opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren goederen en/of diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Afwijkingen van algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zijn op elke overeenkomst van kracht. Hiervan wordt alleen afgeweken wanneer dit in de offerte of de overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op elke overeenkomsten met opdrachtnemer, waarvoor bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes

 1. De offertes van de opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend zonder ondertekening van opdrachtgever, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf datum offerte of bij ontbreken geldt datum aanbiedingsbrief.
 2. De opdrachtnemer is gebonden aan een opdracht nadat beide partijen de offerte of opdrachtbevestiging hebben ondertekend of nadat de opdrachtnemer en opdrachtgever met de uitvoering van zijn werkzaamheden is aangevangen. Mondelinge toezeggingen binden de opdrachtnemer slechts nadat de opdrachtnemer deze toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd. Middels een email kan akkoord worden gegaan met de offerte, de wijze waarop wordt in de offerte aangegeven

Artikel 4 Tarieven, honorarium

 1. BTW: offertes uitgebracht door de opdrachtnemer zijn altijd exclusief BTW. De tarieven zoals die in de overeenkomst vermeldt staan zijn altijd exclusief BTW.
 2. Tariefsverhogingen en verlagingen: de geldende tarieven worden geregeld herzien. Tariefsverhogingen worden tenminste twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
 3. Het honorarium wordt vastgesteld conform hetgeen daaromtrent is vastgesteld in de offerte of opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn vanaf de aanvaarding van de offerte/opdrachtbevestiging gebonden.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en er aldus afwijkingen ten opzichte van de getekende offerte/opdrachtbevestiging voordoen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8 Betaling, facturering

 1. Betaling door opdrachtgever: het in rekening brengen aan de opdrachtgever van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding, geschiedt aan de hand van een factuur van de opdrachtnemer. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Betaling heeft slechts plaatsgevonden wanneer het verschuldigde bedrag door de opdrachtnemer is ontvangen, hetgeen het geval is indien het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de opdrachtnemer.
 2. Juistheid factuurbedrag: indien er onenigheid bestaat over de juistheid van het te betalen factuurbedrag zal de opdrachtgever de bezwaren voor de vervaldag van de factuur schriftelijk aan de opdrachtnemer melden, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur vaststaat. Na ontvangst van deze bezwaren zal de opdrachtnemer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 3. Overschrijding betalingstermijn: indien de opdrachtgever niet binnen de in dit artikel lid 1 genoemde termijn heeft betaald dan is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dit moment zal de opdrachtnemer rente in rekening brengen volgens de op dat moment wettelijk geldende tarieven. Ook eventuele kosten die gemaakt zullen worden, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn geheel ten laste van de opdrachtgever.
 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Opus Vitae zal maken wegens niet nakoming van enige verplichting door opdrachtgever zullen ten laste komen van opdrachtgever.

Artikel 9 Verplichtingen voor de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de verschuldigde vergoedingen aan de opdrachtnemer zoals die in de overeenkomst beschreven staat binnen de geldende betalingstermijnen.
 2. De opdrachtgever is verplicht kennis te nemen van de door de opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten. Vermeende tekortkomingen in de geleverde producten en/of diensten dienen binnen de termijn vervat in artikel 13 te worden gemeld bij gebreke waarvan vaststaat dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Beperking gebruik van producten en/of diensten

 1. Oneigenlijk gebruik van diensten en/of producten: de opdrachtnemer heeft het recht om aanbod van producten en/of diensten met onmiddellijk ingang te stoppen of het gebruik hiervan te beperken indien de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de geleverde producten en/of diensten.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Geheimhouding gegevens: zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever waarborgen ten opzichte van elkaar de geheimhouding van persoonlijke gegevens, benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst. De partijen zullen afdoende maatregelen treffen met betrekking tot de geheimhouding jegens derden van alle gegevens in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

 1. Ontwerp: alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer.
 2. Ter beschikking stelling: de opdrachtgever mag op geen enkele manier de door de opdrachtnemer aangeboden producten en/of diensten aan derden ter beschikking stellen en/of deze wederverkopen of -verhuren, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtnemer.
 3. Doel geleverde producten: wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door acceptatie van de overeenkomst slechts het recht op enkelvoudig gebruik van het product of dienst, voor het doel dat ten tijde van de acceptatie van de overeenkomst tussen de betrokken partijen voor ogen stond.
 4. Recht van gebruik: de opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van de geleverde producten en/of diensten zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen heeft plaatsgevonden.
 5. Vermelding auteursrechten: de opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor door de opdrachtgever kosten in rekening kunnen worden gebracht, reclame te maken op de door de opdrachtnemer ontwikkelde producten door middel van de plaatsing van haar logo en/of vermelding van de bedrijfsnaam van de opdrachtnemer met een hyperlink naar haar homepage. Vermeldingen van auteursrechten en merknamen op de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten mogen niet worden gewijzigd of verwijderd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Inhoud: de opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor de inhoud van de door hem ter beschikking gestelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt direct of indirect ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst of de inhoud van de geleverde producten en/of diensten.
 2. Functioneren technische systemen: de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur door technische storingen bij derden of niet-nakoming van verplichtingen door derden.
 3. Tekortkomingen: de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade direct of indirect die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer of haar medewerkers of ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij veroorzaakt door bewezen opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 4. Vrijwaring door opdrachtgever: de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op de opdrachtnemer zouden willen verhalen, voor zover deze aanspraken gegrond zijn op de inhoud van de door de opdrachtgever op het internet of anderszins vrijgegeven informatie. De opdrachtgever zal op eigen kosten de verdediging voeren in geval door een derde een rechtszaak tegen de opdrachtnemer mocht worden ingesteld gebaseerd op de inhoud van de door de opdrachtgever vrijgegeven informatie op het Internet of anderszins, mits de opdrachtnemer de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stelt zodra een derde zich, in of buiten rechte, met enige aanspraak tot haar richt.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 6. Indien de verzekeraar in een geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar medewerkers.
 8. In afwijking van hetgeen in lid 6 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoedingen.
 9. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14 Gebreken en klachttermijnen

 1. Zie Privacyreglement en Klachtenreglement op de site van Opus Vitae.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven de opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
 3. Faillissement en surseance: de overeenkomst mag door de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden wanneer de opdrachtgever surseance van betaling, faillissement of curatele stelling heeft aangevraagd of tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd, komt te overlijden, enige uit kracht der Wet of op grond van de overeenkomst op hem rusten de verplichtingen niet geheel of niet tijdig nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van het bedrijf, zonder dat gerechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling noodzakelijk is. Dit dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Alle reeds uitgevoerde werkzaamheden worden terstond opeisbaar, onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer.

Artikel 16 Overmacht

 1. Indien door onvoorziene maatregelen door overheid, brand, ziekte medewerkers, of als gevolg van andere overmacht, niet aan de verplichtingen kan worden voldaan zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. In dit geval dienen de betrokken partijen elkaar onverwijld hiervan in kennis te stellen. Geen der partijen kan in dit geval aanspraak maken op enige vorm van onkostenvergoeding of schadevergoeding. De opdrachtgever is wel verplicht vergoedingen te voldoen voor uitgevoerde werkzaamheden tot het moment van het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 18 Slotbepalingen

 1. Wijzigingen algemene bepalingen: de opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De opdrachtnemer zal de wijzigen tijdig en schriftelijk bekend moeten maken en deze zullen 14 dagen na bekendmaking in werking treden.
 2. Financiële verplichtingen bij wijzigingen: indien de opdrachtgever de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst schriftelijk en aangetekend opzeggen behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
 3. Geschillen: eventuele geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie te Den Haag
Open chat
1
Hallo, Heeft u een dringende vraag? Stel die dan snel via WhatsApp! Wij helpen u graag
Powered by